سامانه ثبت درخواست سفرهای ضروری

 

(فرمانداری شهرستان رباط کریم)

ثبت اطلاعات

عبور

  • شماره پلاک خودرو را وارد نمایید
  • ایران
  • /
  • بخش آپلود مدارک

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
  • مثل قبض آب یا برق یا تلفن
  • توجه! موارد زیر مربوط به اسنادی است که به ما اثبات می کند سفر شما ضروری است. لطفاً علت سفر خود را توضیح دهید و اسناد را به صورت کامل و با دقت ارسال کنید (در قسمت اسناد، ارسال حداقل یک سند ضروری است).